Chức năng, nhiệm vụ

738 17/10/2017 10:40 SA ADMIN

PHÒNG HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách cho viên chức, người lao động. Thực hiện quản lý hồ sơ viên chức, người lao động theo phân cấp quản lý.

- Tham mưu công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ. Tổ chức tốt công tác thông tin nội bộ cơ quan. Tiếp nhận công văn, xử lý tài liệu, phân loại trình Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng uỷ quyền xử lý. Thực hiện tốt công tác lưu trữ và phát hành các loại công văn theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Tham mưu công tác tài chính của đơn vị: Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế - tài chính; lập kế hoạch thu chi hàng quý, hàng năm; xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm cho các hoạt động của Trường; kế hoạch phân bổ ngân sách đã được Nhà nước cấp cho các hoạt động của nhà trường theo từng tháng, quý, năm; tiếp nhận và quản lý tốt các nguồn kinh phí; theo dõi quản lý các loại tài sản, theo dõi kiểm kê đánh giá tài sản hàng năm; theo dõi việc sử dụng tài sản, trang thiết bị đã bàn giao cho các đơn vị trực thuộc Trường quản lý, sử dụng.

- Thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý học sinh ký túc xá; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tài sản cơ quan. Thực hiện công tác y tế, vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường.

- Thực hiện công tác khánh tiết, đối ngoại, lễ tân.

- Tổ chức thực hiện công tác phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động và học sinh trong Trường;

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc viên chức, người lao động thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.

                - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị.